Upozornění na přestupy v požárním sportu

Aktuality 11.února 2020

Informace pro všechny sportovce, kteří potřebují ve sportovní sezoně 2020 přestupy pro postupová kola na MČR v požárním sportu, které se v tomto roce uskuteční v termínu 21. – 23. 8.2020 v Ostravě. Vzniknou-li pochyby či problémy, tak je možné se dotázat v Kanceláři SH ČMS Michala Kolky na mailu: kolka@dh.cz , tel.: 702151378.

Dále platí možnost Okresního přestupu, pro soutěže v rámci OSH Příbram, který je třeba nahlásit do 15.4.2020 - žádost o přestup v rámci OSH.

 

" text .....žádost přílohou na konci textu...."
SH ČMS
Římská 45, 121 07 Praha2
Postupové soutěže v požárním sportu
 
Účast v hasičských soutěžích
1) Hasičských soutěží se mohou zúčastnit soutěžící či družstva:
a) na základě splnění podmínek uvedených v propozicích soutěže. Jednotlivce a soutěžní družstva na soutěže mohou přihlásit pouze příslušné organizační jednotky SH ČMS a nebo jiní zřizovatelé či občanská sdružení. Pokud to propozice připouštějí, soutěžící může přihlášku podat sám,
b) kteří, podáním přihlášky zároveň stvrzují podmínku zdravotní způsobilosti a splnění ostatních podmínek dle pravidel a propozic soutěže, zdravotní způsobilost se prokazuje potvrzením o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu ne starší jednoho roku (příloha č. 10) a potvrzuje ji přihlašovatel a soutěžící svým podpisem na přihlášce (příloha č. 1),
c) kteří jsou zapsáni na přihlášce (čl.9), předložené sborem dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“), který reprezentuje v postupové soutěži okrsek, okres či kraj a přijaté pořadatelem,
ca) účast v okresním kole:
vítěz okrskového kola (SDH) sestaví pro okresní kolo družstvo ze závodníků, kteří mají trvalé bydliště v působnosti příslušného OSH. Pro ověření trvalého bydliště předloží vedoucí družstva u prezence OP členů družstva. Pokud bude za družstvo startovat závodník, který nemá trvalé bydliště v působnosti příslušného OSH, musí se při prezenci prokázat přestupní tabulkou (podle odst. 2) této Přílohy č.1), schválenou ÚORHS SH ČMS
cb) účast v krajském kole:
vítěz okresního kola (SDH) sestaví pro krajské kolo družstvo ze závodníků, kteří mají trvalé bydliště v působnosti příslušného OSH. Pro ověření trvalého bydliště předloží vedoucí družstva u prezence OP členů družstva. Pokud bude za družstvo startovat závodník, který nemá trvalé bydliště v působnosti příslušného OSH, musí se při prezenci prokázat přestupní tabulkou (podle odst. 2) této Přílohy č.1), schválenou ÚORHS SH ČMS
cc) účast v republikovém kole:
vítěz krajského kola (SDH) sestaví pro republikové kolo družstvo ze závodníků, kteří mají trvalé bydliště v působnosti příslušného KSH. Pro ověření trvalého bydliště předloží vedoucí družstva u prezence OP členů družstva. Pokud bude za družstvo startovat závodník, který nemá trvalé bydliště v působnosti příslušného KSH, musí se při prezenci prokázat přestupní tabulkou (podle odst. 2) této Přílohy č.1), schválenou ÚORHS SH ČMS
 
Přestupy
Má-li závodník - člen SDH, zájem startovat v postupové soutěži za jiné OSH nebo KSH, je povinen pro příslušný rok postupových soutěží vyplnit žádost o přestup. Žádost o přestup musí vyplnit i tehdy, když je členem SDH, za které chce soutěžit, ale jeho trvalé bydliště je mimo oblast působnosti příslušného OSH, KSH které chce reprezentovat. V tomto případě bude v oznámení o přestupu v kolonce „Jsem členem SDH v“ i v kolonce „Žádám o přestup do SDH“ název stejného SDH, jehož je závodník členem. Žádost o přestup se nezpracovává, je – li závodník již minimálně 3 roky nepřetržitě veden v evidenci členů příslušného SDH.
Při žádosti o přestup postupuje závodník takto:
a) vyplní žádost (příloha č.7) o přestup,
b) správně vyplněnou a potvrzenou žádost o přestup předloží v jednom vyhotovení nejpozději do 31. března 2020 na adresu ÚORHS SH ČMS Římská 45, PSČ 120 00, Praha 2, nebo zašle mailem na adresu kolka@dh.cz ,
c) ÚORHS SH ČMS zveřejní na webových stránkách SH (www.dh.cz) do 15.dubna příslušného roku schválené přestupy závodníků. Tyto schválené přestupy jsou jediným a právoplatným dokladem pro pořadatele a soutěžící. Pořadatel postupové soutěže a závodníci si pro svou potřebu mohou zkontrolovat přestupy, které se týkají příslušného kola v PS družstev SDH, v případě nesrovnalostí ve zveřejněném seznamu se mohou závodníci proti němu písemně odvolat nebo emailem na adresu Kanceláře SH ČMS nejpozději do 10. 4. běžného roku,
d) přestup je platný pro příslušný rok v postupových soutěží,
e) v jednom kalendářním roce lze přestoupit pouze jednou,
f) schválený přestup do konkrétního SDH v oblasti mimo trvalé bydliště závodníka umožňuje závodníkovi startovat za tuto oblast ve všech postupových kolech, pokud bude vybrán postupujícím SDH, které bude reprezentovat daný okrsek, okres či kraj,
g) pokud závodník přestoupí do oblasti mimo své trvalé bydliště, nemůže již startovat za svůj okrsek, okres ani kraj ve svém trvalém bydlišti,
h) neoprávněný start závodníka v daném SDH bude řešen jako nesportovní chování. V případě porušení přestupu, budou výsledky příslušného SDH, které neoprávněný start v příslušné postupové soutěži potvrdilo, anulovány. Se sborem a závodníkem bude dle závažnosti dále zahájeno disciplinární řízení.
Upozornění Ústřední odborné rady Hasičských soutěží:
Na okresní, krajská kola i republikové kolo v požárním sportu mohou být ke startu připuštěni cizí státní příslušníci řádní členové SH ČMS s trvalým bydlištěm v ČR nebo ti kdo mají povolení k trvalému pobytu na území ČR v příslušném OSH, případně KSH. Pokud toto ustanovení závodník nesplňuje, postupuje se podle čl. 7, odst. 4 platné SHS. V případě nedodržení této podmínky, startování cizích státních příslušníků, bude postiženo celé družstvo vyřazením z příslušné soutěže.
Bližší informace Vám podá v Kanceláři SH ČMS Michal Kolka:
email: kolka@dh.cz, tel.: 702 151 378.
Mistrovství ČR v požárním sportu dospělých se uskuteční v termínu 21. – 23. 8.2020 v Ostravě.
 

Upozornění na prestupy včetně přílohy v PDF