Hra Plamen slaví 50 let

Publikováno: 07.05.2022

Hra Plamen slaví 50 let své existence

Náplní hasičské mládeže od 6 do 15 let už od roku 1972 dává směr Hra Plamen. Od svého vzniku prošla postupně několika zásadními vývojovými etapami. Neměla vždy na růžích ustláno, dokázala však překonat nesnáze doby politické, ekonomické i společenské.

Přestože první náznaky o práci s mládeží v rámci hasičského spolku se datují na počátek dvacátého století k roku 1902, kdy pan učitel Hubálek z Moravské Třebové dal podnět k zřizování jinošských skupin, trvalo neuvěřitelných šedesát let, než byla v roce

1968 Českým svazem požární ochrany zřízena samostatná organizace Mladý požárník. Došlo tak k vytvoření svéprávné dětské a mládežnické organizace, která se svým způsobem oddělila od celostátní pionýrské organizace i Svazu požární ochrany a mohlo se zdát, že hasičská mládež se v tehdejší Československé a později České republice bude ubírat směrem samostatné dětské organizace, jakou je například Junák – Svaz skautů a skautek nebo A-TOM. Netrvalo to však ani dva roky a statut samostatné organizace Mladý požárník byl zrušen a výchova mladé hasičské generace byla znovu začleněna pod jednotnou síť pionýrské organizace. Historie ukazuje, že již nikdy v minulosti se hasičská mládež jako samostatný celek nevyčlenila.

Tehdy i dnes má naše hra stále stejná dvě základní poslání:

  • rozvíjet všestranné dětské znalosti, vědomosti a dovednosti a motivovat mladé lidi pro poznání v oblasti techniky, v našem případě oblasti požární ochrany,
  • prostřednictvím sportovní činnosti podporovat zdravý životní styl, fyzické zdraví a kondici jako jeden ze základních faktorů pro budoucí záchranářskou činnost v jednotkách sborů dobrovolných hasičů obcí.

Od samého prvopočátku hry byla jako jedna z výchovných metod využita soutěžní forma, která z podstatné části zůstala zachována až do dnešní doby zejména ve sportovní části hry.

Prvotní verze Směrnice Hry Plamen byla zaměřena na 5 základních oblastí: požárně technickou, ideově výchovnou, preventivně výchovnou, branně sportovní a tou poslední byla oblast kulturní. Každá oblast se hodnotila samostatně na základě bodového systému a do krajských kol v prvopočátku hry postupovala družstva mladých hasičů v obou kategoriích mladší (do 11 let) i starší (do 15 let).

Na hru Plamen plynule navazuje činnost dorostu určená pro mládež ve věku 13–15 let.

V současné době je Hra Plamen nositelem úkolů, opatření a námětů Strategie mládeže SH ČMS 2030+. Její současná podoba má sice dvě obsahově oddělené části:

  • výchovně vzdělávací
  • sportovní,

které se však z pohledu efektivní mimoškolní výchovy a vzdělávání mladého jedince zcela doplňují a v některých ohledech i prolínají.

Sportovní část hry Plamen

Jednu z významnějších změn zaznamenala hra v roce 1979, kdy se poprvé začínají dostávat na scénu některé sportovní disciplíny, které se v určité podobě zachovaly až do dnešní doby. Jde zejména o štafetu 4 x 60 m nebo požární útok.

K další významné změně dochází roku 1986. Přidávají se další sportovní disciplíny a ideově výchovná část začíná ustupovat do pozadí. Hra Plamen nabírá na své popularitě, což se projevuje zejména rapidním zvýšením členské základny mladých hasičů.

Změnou politické situace v naší zemi v roce 1989 dochází k několika ne však podstatným změnám i ve Hře Plamen. Jde spíše o terminologické záležitosti, kdy např. branný závod dostává název Závod požárnické všestrannosti a jako „sportovní“ samostatná disciplína končí uzlová štafeta. Uzlování nabírá směr všeobecného vzdělávání.

Opět více vlivem politického rozhodnutí, než potřebám a zájmům hry samotné, přichází v roce 1992 další významný zlom. V Praze proběhne poslední společné celostátní kolo Hry Plamen českých a slovenských mladých hasičů. Rok poté se Česká republika, jako samostatný stát se stává členem mezinárodní organizace CTIF a získává místo řádného členy v Komisi vedoucích mládeže CTIF.

Pro Hru Plamen byl vstup samostatné ČR do CTIF zcela zásadní.

V letech 1996 – 1998 byly do sportovní části mezi soutěžní disciplíny zařazeny obě mezinárodní disciplíny CTIF – štafeta a požární útok, které byly hasičskou mládežnickou veřejností zpočátku přijímány s velkou nevolí.

Zejména požární útok CTIF je disciplínou zaměřenou na technickou zručnost, kolektivní součinnost a koordinaci celého týmu a v neposlední řadě na pořadovou přípravu, což do té doby v sobě v takové míře nezahrnovala žádná ze sportovních disciplín hry.

Až čas ukázal, že tento směr by správný. Opakované mezinárodní úspěchy českých družstev na Olympiádě hasičské mládeže i dalších mezinárodních soutěžích v novém miléniu jsou toho důkazem. Dokázali jsme vybojovat absolutní prvenství jak v kategorii chlapců zásluhou SDH Chlumec nad Cidlinou, tak dívek prostřednictvím děvčat z SDH Písková Lhota.

Výchovně vzdělávací část hry Plamen

Nejen sport tvoří náplň činnosti hasičské mládeže, a tak hra Plamen dává rámec i výchovně vzdělávacím činnostem, které se zaměřuje na přípravu hasičské mládeže pro budoucí práci v jednotkách sborů dobrovolných hasičů obcí. Tato část hry Plamen nabízí zajímavé činnosti, kterým se může hasičská mládež věnovat.

V rámci kroužků mladých hasičů mohou děti plnit během celého roku nejrůznější odznaky odborností a specializací. Vzdělávání hasičské mládeže se vždy zaměřuje na získávání nezbytných znalostí a praktických zkušeností. Odznaky odborností jsou strojník, preventista, kronikář, cvičitel a velitele. Mezi odznaky specializací patří ajťák, ekonom, ekolog, kuchař, kutil, průzkumník, spojka, společník, střelec, táborník a zdravotník.

Další z možných aktivit jsou také soutěže TFA (z anglického Toughest Firefighter Alive, což ve volném překladu znamená „Nejtvrdší hasič přežije“). Tyto soutěže se organizují již od kategorie přípravka, až po kategorie dorostenecké. Soutěž TFA ověřuje fyzickou zdatnost svých účastníků, kdy závodník nese na zádech břemeno (ve starších kategoriích dýchací přístroj), překonává překážky a plní nejrůznější technické úkony. Na trase čeká závodníky například transport figuríny, přenos závaží, Hammer box (trenažér pro údery palicí), převalování případně táhnutí pneumatiky, nebo výstup po schodech. Zátěže jsou rozděleny dle kategorií.

Další nabízenou aktivitou je Junior univerzita, projekt, který cílí na mladé lidi ve věku 13–15 let. Cílem JU je zejména podpora vzdělávání žáků základních škol. Snahou je prostřednictvím občanského vzdělávání rozvíjet dovednosti a vědomosti v přírodních vědách, v oblasti požární ochrany, první pomoci, technických a řemeslných sférách, a to jak v teoretické výuce, tak pomocí praktických ukázek a výcviku. Na úvod vzdělávacího programu „studenti“ skládají slavnostní slib a dostávají studijní průkaz. V závěru pak vykonávají „závěrečnou zkoušku“, která se skládá jednak z presentace projektu, který každý absolvent samostatně vypracuje na dané téma a druhá část zkoušky je praktická a probíhá formou hry, kdy uchazeči hledají v terénu jednotlivá stanoviště a plní zde zadané úkoly z oblasti zdravovědy, první pomoci, přírodních věd, technických dovedností, požární ochrany, zručnosti a další. V rámci JU se absolventi potkávají s „vysokoškolským“ typem studia, kde teoretická část výuky probíhá formou přednášek a seminářů, praktická pak formou odborného výcviku nebo např. v laboratořích VŠB – TU Ostrava a SPŠ Hranice. V aule VŠB – TU Ostrava pak na podzim probíhá slavnostní ukončení studia spojené s rozdáním diplomů. Absolutorium Junior univerzity uznávají některé SŠ žákům ZŠ jako další vzdělávání v přijímacím řízení na střední školu.

Neméně zajímavou aktivitou jsou Rescue campy určené pro věkovou skupinu středoškoláků. Jde o šestidenní kurzy zaměřené na teoretickou i praktickou výuku, která slouží k rozšíření znalostí, dovedností a návyků v odborné záchranářské oblasti. Při simulaci skutečných událostí si účastníci mají možnost v praxi vyzkoušet například záchranu osob ve vodě, záchranu osob ve výškách, první pomoc, ale také základní taktické postupy při mimořádných událostech, práci s technickými prostředky požární ochrany, psychosomatickou pomoc a další.

Oblíbenou letní aktivitou mezi členy sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve věku 15 – 18 let, jsou letní školy instruktorů. Jde o pobytový vzdělávací kurz v délce 14 dnů, který připravuje členy na práci s hasičskou mládeží, a kde účastníci získávají kromě znalostí i nezbytné osvědčení. Stěžejními tématy výuky jsou psychologie, pedagogika, bezpečnost při činnosti s dětmi, právní minimu, ekonomika, zásady pobytu v přírodě, ale i zdravověda a první pomoc. Dopolední výuku na učebně vyvažují odpolední aktivity, kde si frekventanti v praxi zkouší všechny nabyté dovednosti. V místě konání letních škol se také souběžně konají letní dětské tábory, a tak mají účastníci možnost vyzkoušet si práci s dětmi rovnou v praxi.

Neposlední aktivitou, která se v současné době přesouvá do výchovně vzdělávací části, je Závod požárnické všestrannosti a brannosti. Tato disciplína bude od roku 2023 otevřena nejen pro mladé hasiče, ale také pro děti z dětských domů a mládeže, pro žáky základních a středních škol a členy dalších spolků pracujících s dětmi. Děti měří své síly v disciplínách, jako je střelba ze vzduchovky, zdravověda, vázaní uzlů, základy topografie, požární bezpečnosti a dalších.

Hra Plamen přinesla mnoha dětem celou řadu nepopsatelných zážitků, vědomostí, dovedností a návyků zejména v technické oblasti, vnukla jim pozitivní životní postoje, kladný vztah k dobrovolnictví, umožnila jim prožít sportovní euforii úspěchu, zrovna tak jako je naučila zvládnout přirozené zklamání z porážky. Přivedla jim do cesty celou řadu přátel, kteří budou stát po jejich boku v nejtěžších životních okamžicích.

A co popřát oslavenkyni na závěr? Nechť je nadále nositelkou poznání, kamarádství a vzájemné úcty, lásky k dobrovolnictví a záchranářství obecně stejně tak, jako sportovních úspěchů i pro generace budoucí.


Fotogalerie