Vyhlášení dotací pro hasiče na rok 2023

Publikováno: 21.07.2022

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky sděluje, že byly vyhlášeny výzvy pro podání žádostí o dotace obcím v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2023. 

JSDH_V1_2023 Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody
nedílnou součástí výzvy jsou také její následující přílohy:
technické podmínky CAS 20/4000/240 - S2R,
technické podmínky CAS 30/8500/510 - S2R,
technické podmínky CAS 30/9000/540 - S3VH,
přístupová smlouva k rámcové dohodě - ZDE v editovatené podobě.

JSDH_V2_2023 Pořízení nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení

JSDH_V3_2023 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

Sběr žádostí o dotaci je zahájen dnem 20. července 2022 od 12:01 hodin a bude probíhat elektronickou cestou prostřednictvím Jednotného dotačního portálu RISPF - pod záštitou MF (dále jen „portál") na internetových stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispf. Činnost portálu bude ukončena dne 22. srpna 2022 v 23:59 hodin

Žádost, která bude prostřednictvím systému portálu vygenerována (.pdf), je nutno podat, do datové schránky místně příslušného Hasičského záchranného sboru kraje (dále jen „HZS kraje“), spolu se všemi přílohami, do 22. srpna 2022.
Kontakty na HZS krajů, včetně ID datových schránek jsou uvedeny zde.

Ke všem žádostem je nezbytné přiložit také přílohu č. 2 "Zdůvodnění nezbytnosti akce" na následujícím formuláři.
Příloha "Zdůvodnění nezbytnosti akce" musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za obec ve věci dotace.


Fotogalerie